10 grudnia, 2023

Stwierdza jednakże, że istoty ludzkie różnią się w tym, jak bardzo zależy im na wolności i godności oraz innych wartoś – ciach; iż można o nich rzeczywiście powiedzieć, że posiadają war­tości a wartości determinują zachowanie; z kolei zmiana wartości prowadzi do zmian w sferze postaw i zachowań (Rokeach 1973: 339). Wyniki badań nie stają się też bardziej zrozumiałe, kiedy przyj­miemy sposób wyjaśniania Skinnera, który twierdzi, że zmiany po­staw i zachowań wynikają z faktu, iż zewnętrzne środowisko, zmie­niło „prawdopodobieństwo działania”. Tymczasem to zewnętrzne śro­dowisko istniało na otugo przed zaobserwowanymi skutkami; toteż trzeba uczynić wysiłek, aby wyjaśnić jak to zmienione prawdopodo­bieństwo działania, spowodowane przez zewnętrzne środowisko.

Dodaj komentarz