11 grudnia, 2023

Zadaniem filozofii miała być logiczna analiza syntaktycznych i semantycznych własności języka, szczególnie zaś języka nauki. Staje się ona nauką o metodach postępowania badawczego, o warun­kach testowalności hipotez, o prawomocności wnioskowań i sensow­ności wyrażeń używanych w nauce. W dziejach logicznego empiryzmu, mimo jego przemian, łagodze­nia początkowych .założeń, utrzymują się pewne trwałe tendencje, które skrótowo można ująć w kilku punktach: 1) racjonalizm poję­ty jako przeciwieństwo irracjonalizmu – wartość poznawczą mają tylko te twierdzenia, których treść podlega intersubiektywnej kontroli, a jedynymi prawomocnymi narzędziami poznawczymi docie­rania do świata są te, którymi posługują się nauki przyrodnicze i matematyczne.

Dodaj komentarz