11 grudnia, 2023

Nominalizm, odnoszony zarówno do ogólnej episte­mologii, jak i do rozważań aksjologicznych; 3) orientacja anty – metafizyczna, odrzucająca sądy nie podlegające warunkom doświad­czalnej kontroli; 4) scjentyzm, przyjmujący postać tezy o zasad­niczej jedności metodologicznej nauki i przekonania, „że odmien­ności zachodzące nadal w sposobach dochodzenia do wiedzy między różnymi naukami – nade wszystko między humanistyką a przyrodoznawstwem – są tylko rezultatem niedojrzałości wiedzy humanistycznej, która wszakże, z biegiem czasu, upodobni się nieuchronnie do przyrodni­czego modelu” (Kołakowski 1966: 191).

Dodaj komentarz