10 grudnia, 2023

. Dziecko ma więc możliwość wyzwolenia się spod ograniczeń i skierowania agresji na zewnątrz. Kiedy jednak bariery zostaną ściśle zamknięte, a z powodu lęku przed poczuciem winy dziec­ko nie będzie miało możliwości agresji nawet w fantazji, poja­wią się u niego symptomy lękliwości. Dziecko takie nie jest na ogół agresywne, jest silnie związane za szkołą i, jak to trafnie określa Maccoby, zachowuje się grzecznie w klasie nawet wte­dy, kiedy nauczyciel jest nieobecny. Dzieci te są mniej twórcze niż dzieci rodziców o postawie ciepłej pobłażliwej, a ich sposób myś lenia i zachowanie społeczne są silnie konformistyczne.

Dodaj komentarz