19 lipca, 2024

Jest to wysiłek oddzielenia nauki od wiedzy potocznej; należy jednak stwierdzić, że przedmiotem socjologii są treści powiązane z wie­dzą potoczną, postawami i wartościami uczestników życia społecz­nego; eliminacja tych treści grozi zbytnim zubożeniem przedmiotu socjologii. Przy czym jest chyba oczywistym, że wiedza socjologi­czna odbiega w swoim charakterze od wiedzy potocznej, gdyż pows­taje przy użyciu metody naukowej (krytycyzm, obiektywizm, relaty­wizm). Jednakże naukowe badanie społeczeństwa nie może pomijać żadnych treści, jak ma to miejsce w postulatach Durkheima. Zasada postulująca traktowanie faktów społecznych jak „rzeczy” żąda, aby nauka była ograniczona do stwierdzeń od – nośnie tego „jak jest”, a wykluczała normatywne dyrektywy mające do czynienia z tym „jak być powinno”. Orientacja normatywna jest traktowana jako błąd m.in. ekonomii politycznej i etyki.

Dodaj komentarz