19 lipca, 2024

Nauczanie przynosi właściwe rezultaty tylko wtedy, kiedy dziecko lubi swego na­uczyciela (kiedy go naśladuje i kiedy pragnie, aby i on je lubił). Mamy nadzieję, że na podstawie naszej pracy dla Czytelnika także stało się jasne, że wyniki w szkole nie są po prostu fun­kcją zdolności intelektualnych: dziecko lękliwe na przykład, biorąc pod uwagę jego zdolności naturalne, jest zawsze zdolne do czegoś więcej, niż wykazuje, ale osobowość pedagoga, lub jeżeli to nam bardziej odpowiada — jego wyczucie psycho­logiczne potrafi w znacznym stopniu zniwelować różnicę po­między możliwościami a wynikami dziecka. Sarason słusznie stwierdził, że nauczyciel, wchodząc do klasy, wytwarza specyfi­czną atmosferę, która jest wynikiem jego zwyczajowego zacho­wania w stosunku do prawidłowego lub nieprawidłowego zachowania uczniów, ich przygotowania czy też nieprzygoto­wania.

Dodaj komentarz