11 grudnia, 2023

Wieloznaczność pojęcia „wartość” można przezwyciężyć, wyróż­niając trzy różne aspekty sytuacji wartościującej określone trze­ma; terminamiwartości operacyjne (realizowane), konceptualne (^pomyślane) i obiektywne (przedmiotowe). Wartość operacyjne to kierunek zachowania preferującego organizmu w rozmaitych sytuacjach, w których wybiera on spośród przedmiotów należących do tej samej klasy. 0 ile wartości operacyjne mogą istnieć bez udziału symboli, to dla wartości konceptualnych są one niezbędne. Wartoś­ci konceptualne związane są z ideałami, utopiami. Wartość koncep­tualna może być źródłem wartości operacyjnej. Wreszcie wartości obiektywne są własnościami przedmiotów związanymi z zachowaniami prtjferu jącymi.Czynnikiem aktywizującym w aksjologii Morrisa jest dążenie or­ganizmu do zaspokojenia potrzeb. Negatywne bądź pozytywne ukierun­kowanie zachowań preferujących, czyli także wartości, zależy od potrzeb organizmów.

Dodaj komentarz