10 grudnia, 2023
  1. Wielkie domy handlowe patrycjuszy florenc­kich udzielały pożyczek (wysoko oprocentowanych) potężnym ro­dom magnackim, a nawet monarchom całej Europy. Rozwój go­spodarczy doprowadził do niebywałego ożywienia kulturalnego, artystycznego. To właśnie Italia wydała w omawianym czasie takich poetów i pisarzy, jak Dante, Petrarca czy Boccaccio i ta­kich artystów, jak Cimabue, Giotto, Andrea Pisano czy Arnolfo di Cambio. Ich twórczość przygotowała narodziny wielkiej epoki w dziejach ludzkości — renesansu. Jakżeż architektura, także obronna, mogła w tych czasach ożywienia, przedproża nowożyt- ności, pozostać na uboczu? Konkurencja poszczególnych miast i księstw włoskich, rywali­zacja wzbogaconych rodów implikowała w większym jeszcze sto­pniu niż w czasach romańskich potrzebę obwarowywania siedzib prywatnych i całych miast.

Dodaj komentarz