10 grudnia, 2023

Te inferowane konstrukty nie muszą zawsze przypominać werbalnych wypowiedzi, które były (albo mogą być) czynione przez osoby, któ­rych zachowanie się bada. Socjolog może po prostu uważać za uży­teczne próbować inferować z uwzorowanych wyborów osób lub grup pe­wną „koncepcję … stanów godnych pożądania,* która wywiera wpływ na wybór spośród dostępnych sposobów, środków i celów działania” (Kluckhohn). Mamy tutaj, do czynienia z odwołaniem tię do subiektywistycznej koncepcji wartości C. Kluckhohna, pow:tałej w zupeł­nie innym kręgu badawczym. Jednakże potwierdza się tutaj, że neo- pozytywistyczne podejście do zagadnień aksjologicznych unicestwia ich naukowość, przyjmując że wartością nie jest własność przysłu­gująca przedmiotom, stanom rzeczy, lecz jest nią suoiektywna ce­cha doznań ludzkich, dla których przedmiot orzekany jako posiada­jący wartość występuje jedynie w postaci psychologicznie pojęte­go bodźca (Dziamski 1981).

Dodaj komentarz