11 grudnia, 2023

Filozofia ta miała też pełnić ważne funkcje społeczne, szsrząc naukowy stosunek do świata jako podstawę obrony demokracji, tole­rancji i współpracy. Wynikało to z niechęci do fanatycznych ideologii społecznych, nacjonalistycznych po doświadczeniach pier­wszej wojny światowej. Neopozytywizm ukształtował się bowiem w latach dwudziestych na uniwersytecie wiedertskim wokół seminarium Moritza Schlicka (1882-1936). ile stosunek neopozytywizmu do nauk przyrodniczych, szczegó­lnie zaś do fizyki, opierał się na założeniu, że tutaj realizuje się istota nauki i stąd należy czerpać wzory metodologii badaw – czej, o tyle stosunek do nauk społecznych wynikał z przekonania o    ich zapdźnieniu i konieczności radykalnej reformy metodologicz­nej.

Dodaj komentarz