11 grudnia, 2023

Wprawdzie możemy wypowiadać opinie wartoś­ciujące, ale nie mamy podstaw do przypuszczenia, że mają one za sobą racje naukowe. Wśród podstawowych założeń pozytywizmu należy wskazać też na ideę jedności metody wiedzy (przekształconej później w założenie jedności nauki), gdyż ma ona istotne konsekwencje dla analizy kultury i problematyki wartości. Założenie to wiązało się z przy­puszczeniem, że uda się zredukować całą wiedzę do nauk fizycznych, przełożyć wszystkie terminy na terminy fizykalne. W ten sposób rozważania aksjologiczne znalazłyby się poza obszarem nauki. „Działalność poznawcza – jak ujmuje to J. Szacki – jest neutral­na w stosunku do sporów o wartości i nie dostarcza zaangażowanym w nie stronom żadnych argumentów. Jeżeli sama angażuje się w te spory, to sprzeniewierza się swemu powołaniu i tym samym naraża na szwank swoje właściwe zadania”.

Dodaj komentarz