11 grudnia, 2023

W postulatach metodologicznych punktem wyjścia aksjologii Mor­risa musiały być zachowania preferujące; stanowić one miały przed­miot badań tej aksjologii. Zachowania te mogą być badane ze wzglę­du na nie same, ale mogą też być wskaźnikiem pewnego nieobserwo- walnego „indicatum”, którego poznanie stanowi główny cel badań. W deklaracjach metodologicznych Morris opowiada się za pierwszym podejściem – czyli zewnętrzną obserwacją zachowań preferujących zdającymi z niej sprawę zdaniami (Kloska 1979: 40). Faktycznie jednak danymi wyjściowymi tej aksjologii były odpowiedzi na py­tania ankiety, z którymi zwracano się do badanych. Pytania i od­powiedzi dotyczyły wewnętrznych zjawisk psychicznych – oceniania, wyrażania przekonań, zgody lub dezaprobaty.

Dodaj komentarz