11 grudnia, 2023
  1. Już wpraw­dzie w X w., w dobie zagrożenia węgierskiego i w toku we­wnętrznych walk między feudałami o władzę, wiele przygrodo- wych osad otrzymało silne obwarowania w postaci wałów z pali­sadą i rowów, lecz ten schemat umocnień znany był już wcześ­niej. Dopiero gospodarczy rozwój kraju, powstanie Hanzy — związku miast północnoniemieckich i nowo założonych miast nadbałtyckich — zadecydowało o szybkim wzroście ich roli. Czynnikiem decydującym o dalszym ich rozwoju było też znaczne lub nawet całkowite uniezależnienie się miast od władzy feuda­łów. Z miast, w których do dziś zachowały się w niezłym stanie niektóre fragmenty średniowiecznych murów obronnych, zwłasz­cza baszt bramnych, wymienić można dla przykładu Ingolstadt, Landsberg, Kolonię, Lubekę, Rotenburg, Manheim, Goslar, Stoll- berg, Naumburg, Friedland, Stralsund, Aachen (Akwizgran) czy Brandenburg. 

Dodaj komentarz