11 grudnia, 2023

Jed­nocześnie zaś w nieświadomej symbolice zabawy występuje silna tendencja agresywności. Zawsze występujący związek pomiędzy agresją a lękliwością chyba w tym punkcie jest naj­ściślejszy. W końcowej części naszej pracy jeszcze do tego po­wrócimy. Według badaczy dzieci bardzo rzadko karane przejawiają mało agresji, przede wszystkim dlatego, że mało jest frustracji, która obudziłaby w nich gniewy Oczywiście, pewnej ilości fru­stracji nie da się w procesie rozwoju uniknąć. W takich sytu­acjach nic nie hamuje tych dzieci w otwartym wyrażaniu swego niezawdowolenia: demokratyczna atmosfera, w której żyją, oraz wyrozumiała postawa rodziców dążących do wyjaśnienia pro­blemu dają możliwość otwartego wyrażania gniewu w formie aprobowanej przez społeczeństwo.

Dodaj komentarz