24 kwietnia, 2024

kolei reguła nominalizmu oznacza „… zakaz przypuszczania by jakakolwiek wiedza formułowana w terminach ogólnych miała w rze­czywistości inne odpowiedniki aniżeli jednostkowe przedmioty kon­kretne (Kołakowski 1966: 13). Istnienie czegokolwiek można uznać tylko wtedy, gdy zmusza nas do tego doświadczenie.I Narzędzi a po­jęciowe opisujące pewne stany idealne są tylko wytworem służącym do lepszego, skrótowego i uogólniającego opisu zjawisk empirycz­nych. Nie musimy zakładać, że owe stany idealne są gdziekolwiek spełnione w rzeczywistości. Świat, który poznajemy, jest tylko zbiorem obserwowalnych faktów. Wiedza nasza zmierza do porządko­wania tych faktów, co pozwala przewidywać jedne wydarzenia na pod­stawie innych. System pojęć porządkujących nie może wnosić do do­świadczenia dodatkowych .bytów, nie zawartych w nim samym.

Dodaj komentarz