11 grudnia, 2023

Przedstawiając to w innych jeszcze kategoriach: „Czy może być rzeczywistość człowieka przeniknięta wartościami, tak jak ona faktycznie jest, w pełni zrozumiana w kategoriach koncep- cji i teorii wolnych od wartości?” (1960: 3), Dotychczas’, problem wartości budzi ciągle niepokój w ludzkim świecie i nie może być łatwo usunięty. Przeto zajmuje on także kluczową pozycję we wspo­mnianych poszukiwaniach jakiejś wszechobejmującej nauki, nawet przy założeniu, że obrońcy tezy o jedności nauki i redukcjonizmu w przyszłości będą mieć rację. Dowodzą tego między innymi ustęp­stwa na rzecz problematyki aksjologicznej kolejnych doktryn scjen- tyeznych w socjologii (np. Durkheima czy neopozytywizmu, behawioryzmu i in).

Dodaj komentarz