23 kwietnia, 2024

Uwarunkowania antologiczne wiążą się ze szczególnym charakte­rem badanego przedmiotu – są nim mianowicie ludzie i ich świat; wyniki badań mają konsekwencje dla samego przedmiotu badań, stąc* przenikanie sądów wartościujących w procesy badawcze i ich rezul­taty. Rzeczywistość społeczna jest także istotnie przeniknięta wartościami. Ludakie działania są zwykle wywoływane albo ukierun­kowane na wartości; wytwory tej aktywności też posiadają warst­wę znaczeniową, symboliczną związaną z wartościami. Uwarunkowania epistemologiczne wynikają ze szczególnego wza­jemnego powiązania pomiędzy badającym społeczną rzeczywistość i jego przedmiotem badań. W aspekcie genetycznym oznacza to, że po­znanie społeczne jest zawsze samopoznaniem.

Dodaj komentarz