10 grudnia, 2023

Można bowiem wykazywać, że ujednolicenie warunków per­cepcji, w których dokonuje się wartościowania i kryteriów ocen pozwoli na pewne przewidywania, co negowali neopozytywiści, prze­ciwstawiając zdania wartościujące jako subiektywne zdaniom obie­ktywnym, tzn. dotyczącym cech fizycznych. Podobnie przeciwstawie­nie orzecznikom i zdaniom spostrzeżeniowym (sensownym, mającym znaczenie poznawcze) orzeczników i zdań wartościujących jako me­tafizycznych, które nie odnoszą się do żadnych fizycznych i real­nych przedmiotów oraz ich cech, lecz pełniących jedynie funkcje oozapoznawcze (ekspresyjną bądź apelującą) nie ma tak pewnych podstaw, jak to przyjmują neopozytywiści.

Dodaj komentarz