11 grudnia, 2023

Dla W.R. Cattona Jr., ucznia Lundberga, „animizm” (jako anto­nim „naturalizmu”) oznacza przyznanie autonomicznej egzystencji jakimś zjawiskom „duchowym”, „niematerialnym”, „kulturowym”, co prowadzi do szkodliwego podziału wiedzy na dwa pozornie odrębne rodzaje, gdy tymczasem prawdziwa wiedza jest ex definitiorie wie­dzą o charakterze przyrodniczym. Dla Lundberga i jego współpraco­wników takie pojęcia jak „wola”, „uczucie”, „motywy” czy intere­sujące nas tutaj „wartości” to „flogiston” nauk społecznych, świadczący o ich zapóźnieniu w stosunku do nauk przyrodniczych, które odrzuciły terminy nie dające się zoperacjonalizować. Lund- berg sformułował też postulat stworzenia odpowiednich narzędzi po­miaru i kwantyfikacji zjawisk społecznych.

Dodaj komentarz