10 grudnia, 2023

Dzieje wypraw krzyżowych to także nader ważki rozdział w hi­storii średniowiecznej architektury obronnej. Uczestnicy krucjat, stale zagrożeni, musieli podjąć dzieło budowy urządzeń fortyfika­cyjnych. Ich siły liczebne, w porównaniu z liczebnością otaczają­cego zewsząd wroga, były niewielkie, w niektórych zaś okresach i okolicznościach wręcz znikome. Tylko obwarowanie się liczny­mi zamkami i twierdzami mogło dać nadzieję przetrwania. Wa­rownie pozwalały też na kontrolę zajętych terenów i szlaków ko­munikacyjnych, a także na utrzymanie w posłuszeństwie i pod- dańczej zależności stałych mieszkańców Lewantu. Trzeba bowiem dodać, że europejscy feudałowie przenieśli na zdobyte tereny sy­stem feudalny, urządzając się w zakładanych księstwach i hrab­stwach według europejskiego modelu społecznego i gospodarcze­go.

Dodaj komentarz