11 grudnia, 2023

Z sytu­acji międzyludzkich wywołujących agresywny sposób bycia Toch (1972) wyróżnia strategię „kompensowania własnego ob­razu”. Nie wolno nam jednak zapominać o przestrodze Silvennana (1963): w subkulturach, w których agresja jest „zachowaniem nor­matywnym”, postawie destruktywnej nie towarzyszą zakłócenia samooceny. Co może zrobić pedagog z dzieckiem agresywnym lub lękliwym? Czy w ogóle do zadań nauczyciela czy nauczycielki należy stawianie diagnozy i stosowanie terapii? Oczywiście, w sensie medycznym w żadnym przypadku nie, ale obowiązki pe­dagogów daleko wykraczają poza proste przekazywanie materiału nauczania. Pedagog, ze względu na rolę, którą spełnia w stosunku do swoich uczniów, chcąc czy nie chcąc, jest dla dzie­cka osobą ważną, a nauczanie jest nie tylko procesem dydakty­cznym, lecz także sytuacją psychologiczną.

Dodaj komentarz