11 grudnia, 2023

Poznanie było ujmowane jako środek adaptacji człowieka do śro­dowiska. Rozpoczyna się ono, gdy organizm doświadcza napięcia czy braku równowagi i prowadzi do redukcji napięcia. Może być ujmowa­ne wyłącznie w ramach relacji organizm – środowisko; poza tą re­lacją jest pozbawione sensu – dotyczy to zarówno „świadomości”, jak i tzw. „istoty rzeczy”. Zjawiska istnieją tylko dla tych or­ganizmów, które odpowiadają na dane bodźce. Obiektywność przysługuje sposobom odpowiadania na bodźce, które to sposoby mogą być potwierdzone przez innych. Lundberg wyznaje – pisze J. Szacki – radykalny operacjonizm me­todologiczny: uczonego nie interesuje to, czym „rzeczywiście” jest badany przez niego przedmiot; jest on dla niego tym, czym jawi się w odpowiedzi na nasze operacje badawcze” (1981: 778).

Dodaj komentarz