11 grudnia, 2023

Ponieważ społeczna rzeczywistość jest zawsze badana „od środka” to wyklucza to oder­waną, obojętną, zewnętrzną postawę badacza wobec tego, co bada. Ponadto same badania i ich wyniki mogą oddziaływać na badaną rze­czywistość społeczną.Przez uwarunkowania aksjologiczne P. Sztompka rozumie nieje­dnoznaczność standardów, według których dokonywane jest wartoś­ciowanie ludzkich działań i wytworów tych działań. Odnosi się to również do natury standardów oceniających stosowanych do oceny ba­dania społecznego i wiedzy społecznej. Standardy te wydają się o wiele bardziej niejasne i względne aniżeli standardy nauk przyrodniczych lub technicznych. Badacze społeczni maję do czy – nienia z problemami moralnymi, wartości są często uwikłane w in­teresy grupowe.

Dodaj komentarz