11 grudnia, 2023

Jeżeli jednak pokusa jest tak silna (a z eksperymentu Bandury i Hustona wynika, że agre­sja jest zawsze silną pokusą), iż dziecko jej ulegnie, wtedy otwartemu zachowaniu agresywnemu będzie towarzyszyło po­czucie winy, które stanie się przeszkodą w ponownym powtó­rzeniu zachowania. W pierwszej części pracy analizowaliśmy szczegółowo, w ja­ki sposób pojawia się mniej więcej w wieku czterech lat sumienie, pod wpływem którego dziecko sprzeciwia się pokusie lub czuje się winne, kiedy dało się namówić do czynu niestosowne­go. Sears, Rau i Alpert (1960) przeprowadzili następujący eks­peryment, w którym na podłodze stała mała klatka, a w niej siedział chomik.

Dodaj komentarz