11 grudnia, 2023

Swoje sądy i czyny uza­sadniają, często rozmawiają z dziećmi, a na ich zbliżenie (pra­gnienie przynależności) reagują w miarę możności zawsze pozytywnie. Odwrotność cech, które przedstawiliśmy, charakte­ryzuje drugi koniec skali tego wymiaru. Kombinacje skrajności tych dwóch wymiarów dają w rezultacie cztery typy postaw: ciepłą pobłażliwą, zimną pobłażliwą, ciepłą ograniczającą oraz zimną ograniczającą. Dwie pierwsze postawy wpływają na roz­wój osobowości w kierunku agresywnym, dwie ostatnie — w kierunku lękliwości.  Należy jednak podkreślić, że wspomniane formy zachowania nie są wyłącznie postawami wychowawczymi, a co za tym idzie nie można po prostu wybierać i realizować tej spośród nich, która wydaje się być najwłaściwsza z punktu widzenia rozwoju dziecka.

Dodaj komentarz