10 grudnia, 2023

W późniejszej twórczości Durk­heima założenia naturaliśtyczne są przestrzegane coraz mniej ry­gorystycznie. Wyraża się to m.in. w tym, że słabnie u niego zain­teresowanie morfologią społeczną, czyli badaniem materialnych form społeczeństwa (problematyka demograficzna, ekologiczna, an- tropogeograficzna) i ustępuje niemal wyłącznemu zainteresowaniu problematyką świadomości zbiorowej.Rola zmiennych morfolcgicz – nych ulega znacznemu ograniczeniu. W „Sociologie et philosophie” okaże się, że wyobrażenia zbiorowe ”… stają się częściowo autonomiczną, żyjącą własnym życiem… w rezulta­cie, nowe wyobrażenia… mają taki sam charakter: ich bezpośred­nią przyczyną są inne wyobrażenia zbiorowe, nie zaś taki czy in­ny rodzaj struktury społecznej” .

Dodaj komentarz