11 grudnia, 2023

Przypominamy Czytenikowi eksperyment Bandury i Waltersa, z którego wynikało, że u agresywnych dorastających dzieci w dużym stopniu wystę­pował lęk zależności, wynikający z zimnego, odpychającego za­chowania rodziców. Dzieci te miały zły kontakt uczuciowy z rodzicami, nigdy nie zwracały się do nich o radę, nigdy też nie omawiały z nimi swych problemów. Mussen, Cinger i Kagan (1970), cytując badania Glucka dotyczące młodocianych prze­stępców, piszą na temat stosunku wychowawca — dziecko.„Na ogół rodzice młodocianych przestępców są w stosunku do swych dzieci obojętni, niechętni, okazują w stosunku do nich niewiele sympatii, ciepła i miłości.

Dodaj komentarz