11 grudnia, 2023

Catton zakłada, że przestrzeń wartości jest wielowymiarowa. Nie ukazuje jednak sposobów postępowania koniecznych dla określe­nia eksperymentalnie faktycznej wymiarowości przestrzeni wartoś­ci . Zakłada on jedynie, że przestrzeń ta jest wytworem społeczno- kulturowym. Cała jego koncepcja jest przykładem utraty pozytywi­stycznych złudzeń, że problematykę aksjologiczną można wyelimino­wać z socjologii. Próbuje ona utrzymać się na gruncie zmodyfiko­wanego fizykalizmu, dopuszczając jednak teorie o odmiennej orien­tacji (Kluckhohn, Maslow) w swoich analizach. Nie można oczywi­ście podchodzić do niej jako jedynie samych nonsensów (chociaż jest ich wiele). Przykładowo cenne okazały się w dalszych bada – niach zmodyfikowane, wielowymiarowe analizy przestrzeni wartości.

Dodaj komentarz