11 grudnia, 2023

Przemienny nurt niezamierzonych zdarzeń toczy się bez końca ku wieczności” (1985a: 75).Równocześnie Weber nie chce dopuścić do tego, aby taka wizja świata prowadziła uczonego do irracjonalizmu i skrajnego relaty­wizmu. Toteż drugim biegunem myśli Webera jest ideał obiektywno­ści wiedzy, jednakowo dostępnej dla wszystkich. Cała twórczość Webera jest próbą rozwiązania „antynomii między wizją świata spo­łecznego podzielonego bez reszty między przeciwstawne sobie ide­ały a wyobrażeniem nauki, która – należąc do tego świata – ma przecież pozostać wolna od składających się na te ideały sądów wartościujących i dostarczać wszystkim jednakowo spolegliwej wiedzy” (Szacki 1981: 520). Podkreśla on, że pozostanie po wsze czasy nieusuwalną różnicą czy argumentacja apeluje do naszych u- czuć, fascynacji celami praktycznymi, formami i treściami kultu­ry, do naszego sumienia czy też do możliwości i potrzeb myślowe­go uporządkowania rzeczywistości empirycznej jako prawdy doświad­czalnej.

Dodaj komentarz