10 grudnia, 2023

Rzecz jest przeciwstawna idei jako to, co poznaje się z zewnątrz, temu co poznaje się od wewnątrz. Rzeczą jest … wszystko o czym nie możemy wytworzyć sobie adekwatnego pojęcia poprzez zwykłą anali­zę myślową…, a zarówno ich cechy charakterystyczne, jak i nie­znane przyczyny, od których zależą, nie mogą zoscać odkryte na drodze najbystrzejszej nawet introspekcji” (ibid.: 9-10). Ostat­nie trzy składniki metody Durkheima umacniają jeszcze jego neu- .ralizm aksjologiczny, wyłączając problematykę wartości z rozwa­żań socjologicznych. Bo gdyby nawet przyjąć jakąś formę obiekty­wnego istnienia wartości na zasadzie zewnętrznego, obserwowalne- go zjawiska, to trudno byłoby zaprzeczyć, że muszą one być uświa­damiane przez członków zbiorowości i komunikowane badaczowi, a tu wchodziłaby w grę jakaś forma introspekcji.

Dodaj komentarz