23 kwietnia, 2024

Problem wartościowania, jak wskazuje P. Sztompka jest tak sta­ry, jak sama nauka; można nawet przypuszczać, że jest on nawet tak stary, jak świadoma ludzka refleksja o otaczającym świecie (1979:183). Wiąże się to z powstaniem świadomych, twórczych is­tot ludzkich w procesie praxis tworzących własny zhumanizowany świat. Dopiero dla takich istot ludzkich nabierają znaczenia pro­blemy aksjologiczne, mające u swoich podstaw rozważanie przydat­ności bądź nieprzydatności w praktyce różnych przedmiotów, czy stanów rzeczy i związany z tym fakt rozstrzygnięć alternatywnych. Na przykład człowiek pierwotny rozważa, czy kamień nadaje się na sporządzenie topora; jeśli tak, to w jakimś pierwotnym sensie jest on wartościowy, jeśli nie – odrzuca go i szuka innego. W ten sposób pojawia się nowa kategoria ontologiczna w porównaniu z fo­rmą bytu przyrodniczego. Stopniowo problem komplikuje się w przy­padku wartości wyższego rzędu, duchowych, etycznych, estetycznych gdzie kryterium użyteczności zaznacza się co najwyżej pośrednio.

Dodaj komentarz

Related News