10 grudnia, 2023

także próba zrozumienia zmian instytucji spo­łecznych, struktury społecznej będzie musiała uwzględnić – obok innych czynników – także kategorię wartości w wyjaśnianiu tych faktów – wynika to stąd, że społecznie doskonalony kompleks war­tości stanowi jądro, wokół którego instytucja, czy grupa społecz­na rozwijają się;drugi jest zagadnieniem dotyczącym kategorii wyjaśniających w naukach społecznych.Trzecia podstawowa forma „problemu wartości” jest uwarunkowa­na tym, że badacz sam tworzy i musi tworzyć pewne wartościujące zaangażowanie – zarówno jako osoba i jako badacz. Jego zaangażo­wanie jako osoby odbija w ogólności wzory wartości jego własnego społeczeństwa oraz grupy społecznej i instytucji, której jest członkiem. Jako uczony jest on również zobowiązany do przestrze­gania pewnej specyficznej struktury wartości, wewnątrz której sam działa jako uczony.

Dodaj komentarz