11 grudnia, 2023

Zachowanie preferujące odnosi się do po­wszechnie obserwowanego zjawiska wyboru pewnych przedmiotów a uni­kania innych. Możemy wyróżnić pozytywne i negatywne zachowania preferujące. Każdą sytuację, w której występuje zachowanie prefe­rujące uważa Morris za sytuację wartościującą. Zachowanie to mo­że być skierowane na różne przedmioty, ich cechy, własności (prze­dmioty fizyczne, znaki, potrzeby, czynności, osoby, radości, cierpienia). „Tak pojmowana sytuacja wartościująca jest ze swej istoty relacjonalna, zawiera bowiem czyjeś zachowanie preferują­ce (pozytywne lub negatywne) skierowane na coś lub kogoś”.

Dodaj komentarz