11 grudnia, 2023

Jeśli zachowanie preferencyjne przedstawia pewne regularnoś­ci, to czemu – pyta Catton – może to być przypisane? Otóż termin”wartość” zwykle był używany dla oznaczenia pewnego kodu lub stan­dardu, który utrzymuje się w czasie i dostarcza kryterium, przy pomocy którego ludzie porządkują intensywność pragnień różnych de­zyderatów. „W zakresie, w jakim ludzie są zdolni umieszczać obie­kty, działania, sposoby życia itd. na kontinuum aprobaty – deza­probaty z pewną niezawodnością, okazuje się, że ich odpowiedzi na poszczególne dezyderaty są funkcjami kulturowo nabytych wartości” (ibid.: 311). W badaniu wartości osoby lub grupy socjolog bada raczej ”in- ferowane konstrukty”, aniżeli bezpośrednio obserwowalne zjawiska.

Dodaj komentarz