10 grudnia, 2023

Pisząc o dziecku lękliwym, wspominaliśmy już o takim wzorze zachowania wychowawczego. Na niechęć rodziców (która prze­jawia się ciężkimi karami fizycznymi, minimalizacją kontaktów z dzieckiem, odtrąceniem potrzeby zależności itp.) dziecko re­aguje tendencją do agresywności, ale nie ma żadnej możliwo­ści otwartej manifestacji. Ograniczający aspekt tej postawy sprowadza się zazwyczaj do tego, że zimny i niechętny stosu­nek rodziców jest ukrywany, podczas gdy życie dziecka wci­skają oni w nieznośne ograniczenia, karząc bardzo surowo za każdą, najmniejszą bodaj, próbę wyzwolenia i podkreślając przy tym, jak bardzo kochają swoje dziecko, gotując dla nie­go, karmiąc je, pracując dla niego i poświęcając mu najpięk­niejsze lata swojego życia.

Dodaj komentarz