28 maja, 2022

Postawa wychowawcza, którą nazwaliśmy ciepłą pobłażliwą, nie jest całkowicie pozbawiona ograniczenia, gdyż przecież naj­ważniejszym zadaniem wychowawczym szkoły i rodziny jest po­średniczenie pomiędzy jednostką a społeczeństwem, a więc nauczenie dziecka sposobu życia zgodnego z normami i regułami społeczeństwa; jest to niemożliwe do osiągnięcia bez postawienia pewnych barier, bez zdecydowanego kierowania dzieckiem. Na przykład Baumrind i Black (1967) na podstawie wyników swych badań określają następujące warunki konieczne do wy­chowania zdrowej, autonomicznej osobowości: konsekwentna dyscyplina, wysokie wymagania dojrzałości, zachęcanie dzie­cka do nawiązywania niezależnych kontaktów, stosowanie ar­gumentacji w celu przekonania dziecka, delikatne ograniczenia i minimalizacja stosowania przymusu.

Dodaj komentarz

Related News