10 grudnia, 2023
  1. Podgrodzia również otaczane były wałem ob­ronnym, który łączył się bezpośrednio z umocnieniami grodu w jeden system fortyfikacyjny. Właśnie owe obronne osady przy- grodowe stały się m. in. zalążkami niektórych przyszłych miast. O takich pierwszych miasteczkach można już mówić pod koniec X i w XI w. Miasteczka owe miały całkowicie drewnianą zabu­dowę. Przy placu targowym, późniejszym rynku, zwykle budo­wano kościół. Ta jedna budowla bywała niekiedy (od XI w.) murowana. Niewielkie kościółki murowane, nawet do pewnego stopnia obronne (np. w Inowłodziu, zbudowany po 1086 r.), wzno­szono także przy grodach panów feudalnych. Między sytuacją polityczną i strukturą społeczno-ekonomicz- ną młodego państwa polskiego a formą i wielkością ówczesnych warowni istniała, jak dowodzą przykłady, bardzo ścisła współza­leżność.

Dodaj komentarz