11 grudnia, 2023

Morris chciał uniknąć tradycyjnej alternatywy subiektywizmu- obiektywizmu i ujął wartości jako własności przedmiotów zależne od podmiotu, uwzględniając zarówno podmiot jak i przedmiot Wartości są własnościami przedmiotu rozważanymi w związku z jego zdolnością wzmacniania skierowanego nań preferującego zachowania pewnych organizmów. Podziela on przekonanie behawiorystów o zawodności introspekcji jako metody badawczej. Nauka powinna opierać się na obserwa­cji zewnętrznej i używać pojęć oznaczających przedmioty zewnętrz­nie obserwowalne. Dlatego przedmiotem badań aksjologii mogą być zachowania preferujące, które są zewnętrznie obserwowalne i w od­niesieniu do których można formułować twierdzenia w terminach obserwacyjnych, podległe intersubiektywnej kontroli.

Dodaj komentarz