10 grudnia, 2023

Dojrzałe i późne średniowiecze, choć obfitowało w liczne woj­ny, konflikty, intrygi polityczne, przyniosło jednak ostateczne wykształcenie się systemu feudalnego, utrwalenie się feudalnego porządku społecznego, okrzepnięcie narodów i państw. Zjawiska te, rzecz jasna, znalazły wierne odbicie w architekturze, także obronnej i mieszkalnej. Zamek — ów, można by rzec, symbol porządku feudalnego — staje się zespołem budowli o wyższych niż przedtem walorach warownych, lecz jednocześnie wygodniej­szą niż w czasach romańskich siedzibą króla, seniora czy rycerza, często wspaniałą rezydencją. Jeśli na ukształtowanie się form architektury mieszkalnej, rezydencjonalnej, sakralnej wpłynął cały zespół czynników kulturowych, to na ostateczne wykształ­cenie się typu europejskiej warowni średniowiecznej niemały wpływ miały doświadczenia krzyżowców, ich twierdze lewantyńskie.

Dodaj komentarz