11 grudnia, 2023
  1. Wielka armia cesarza Henryka II po bezskutecznym oblężeniu grodu w Niemczy (w 1017 r.) musiała odstąpić od jego wałów. Podobnie armia ce­sarza Henryka V w 1109 r. zrezygnowała z nadziei zdobycia gro­du w Głogowie, po długim oblężeniu i niezwykle krwawych szturmach. Już same te fakty dają świadectwo warowności ów­czesnych polskich grodów obronnych. Zatem nie brak umiejętno­ści murowania czy brak tradycji budownictwa murowanego były przyczynami długotrwałości grodów, lecz ich wysokie walory funkcjonalne. Z upływem czasu musiała jednak nastąpić zmiana. Zwłaszcza rozdrobnienie i osłabienie polityczne kraju w XII—XIII w., ukształtowanie się dojrzałej formy stosunków .

Dodaj komentarz