11 grudnia, 2023

Szacki wskazuje, że źródła neopozytywizmu amerykańskiego są rodzime; stanowią je: 1) behawioryzm zapoczątkowany przez Wat- sona; 2) socjologia empiryczna w duchu Oueteleta, kształtująca się równocześnie ze szkołą chicagowską (1981: 774). Lundberg kry­tykował socjologię za to, że nie jest ona nauką w pełni, na co wskazuje brak ogólnych praw, pomimo wielkiej ilości badań empiry­cznych. Główną przyczynę tego stanu rzeczy upatrywał w braku te­orii ukierunkowującej badania. Socjologia – jak dotychczas – roz­porządza jedynie zdroworozsądkowymi uogólnieniami, u podłoża któ­rych znajdują się „założenia animistyczne, antropomorficzne i te­ologiczne”. Język socjologii jest nieprecyzyjny; generalizacje są uporządkowane przypadkowo.

Dodaj komentarz