11 grudnia, 2023

Podejmując budowę warowni na Ziemi Świętej, początkowo wykorzystywali miejsco­we obiekty warowne lub wznosili nowe, naśladując typ bizantyj­ski. Wkrótce jednak poczęli zastane formy architektury obronnej łączyć z elementami europejskich zamków średniowiecznych. Zetknięcie się z zachowanymi w lepszym lub gorszym stanie wy- soczyznowymi zamkami w Cylicji i Syrii skłoniło ich do włącze­nia tych obiektów do wypracowywanego modelu własnych fortec i zamków. Z czasem więc wykształcił się w kręgu budowlanej działalności krzyżowców m. in. typ warowni wysoczyznowej wy­korzystującej naturalne obronne walory terenu, warowni w związku z tym nie liczącej się z regularnością planu, lecz z to­pografią miejsca.

Dodaj komentarz