10 grudnia, 2023

Tym, co jest dane, to nie taka czy inna koncepcja ideału moralne­go, lecz zespół norm faktycznie określających postępowanie. Ana­logicznie w odniesieniu do analiz ekonomicznych możemy stwierdzić, że tym, co dane nie są ludzkie wyobrażenia o wartości, ponieważ nie mamy do nich dostępu, lecz wartości, które rzeczywiście wy – mienia się w trakcie stosunków ekonomicznych. „Musimy tedy rozpa­trywać zjawiska społeczne, same w sobie, oddzielone od świadomych podmiotów, które je sobie wyobrażają; trzeba badać te zjawiska od zewnątrz, jako zewnętrzne wobec nas rzeczy, gdyż jedynie jako takie nam się przedstawiają” (ibid.: 57).Te trzy punkty razem wzięte tworzą pojęcie obiektywności al­bo neutralności aksjologicznej Durkheima. Był on przekonany o mo­żliwości obiektywnego badania abstrahującego od sfery aksjologi­cznej badanej społeczności, jak i własnej badacza. Był to pozyty­wistyczny ideał nauki czerpiącej wzory z nauk przyrodniczych (oczywiście, inną jest sprawą na ile konsekwentnie stosowany).

Dodaj komentarz