10 grudnia, 2023

Każda osobowość i każda organizacja społeczna staje często wobec zadania wyboru spośród alternatywnych dezyderatów. Energia wydatkowana dla spełnienia jednego dezyderatu nie jest dostępna dla spełnienia pozostałych. Preferencje muszą przeto być wyrażone wobec różnych obiektów. Zwykle takie preferencje nie są przypad­kowe lecz oparte na pewnych wzorach, względnie stałych. Chociaż takie zachowanie wartościujące przedstawia pewną regularność wew­nątrz danego społeczeństwa, albo grupy, to może różnić się sys­tematycznie między społeczeństwami lub grupami. Wskazuje to, Ze wartościowanie(albo preferowanie) jest częściowo funkcją społecz­nie nabytych właściwości osób wartościujących.

Dodaj komentarz