11 grudnia, 2023
  1. W połowie XII w. cytadela wtopiona została w podwójny pierścień miejskich murów obronnych, z takimiż cylindrycznymi i półkolistymi, wydatnie wysuniętymi przed lico obwarowań ba­sztami. Krenelaże, kryte parapety dla obrońców, wąskie otwory strzelnicze, rozmieszczenie baszt i bastei w taki sposób, by każ­da część przedpola narażona była na skuteczny ostrzał, czyniły z Carcassonne warownię w pełni przystosowaną do prowadzenia obrony aktywnej . W XIX w. sławny ar­chitekt i konserwator Eugene Emmanuel Viollet-le-Duc przepro­wadził gruntowną restaurację i rekonstrukcję (w niektórych szczegółach niemal całkowitą) tego bodaj najpotężniejszego w śre­dniowiecznej Francji miasta-twierdzy. O warownej architekturze miast niemieckich można właściwie mówić dopiero od wieku XIII, w czasach gotyckich. 

Dodaj komentarz