10 grudnia, 2023

Fakty jednostkowe możemy rozumieć łącząc je w ciągi urzyczynowo-skutkowe albo integrując je w pełne całości (struktury), przy czym procedurą umożliwiającą te zabiegi jest odniesienie do war­tości. Odniesienie do wartości determinuje więc sposób badania i ujęcia przedmiotu (selekcji, przyporządkowania). Rickert w zasadzie nie analizuje konkretnych wartości, inte­resują go one jedynie od strony formalnej (np. religia w ogóle, a nie dany system wierzeń), jednakże – jak ukazuje Topolski – wprowadzając pojęcie tzw. „Sinngebilde” wskazuje na przejawianie się wartości formalnych w konkretnych sytuacjach (odniesienie do tych „Sinngebilde” dokonuje się poprzez wartości formalne), (1968 :95). Koncepcja „Sinngebilde”, czyli wartości konkretnych zależ – nych od historyka żyjącego wśród nich, podważa znaczenie wartoś­ci formalnych jako punktu odniesienia sądów o przeszłości. Z ko­lei koncepcja wyjaśnienia przyczynowego zawiera niewykonalną pró­bę połączenia wszelkich związków przyczynowych z odniesieniem do wartości.

Dodaj komentarz