24 kwietnia, 2024

Można bowiem wskazać pewne sytuacje empiryczne, w których uznamy pewne zdania wartoś­ciujące a inne odrzucimy. Nie jest bowiem tak, że wyłącznym źró­dłem wartości są czynniki podmiotowe, lecz pewne czynniki zewnę­trzne (przynajmniej w ich genezie), wprawdzie nie tożsame z ty­mi wartościami, ale to samo dotyczy kształtów, barw, zapachów, dźwięków (to co odbieramy poprzez zmysły jest jakościowo odmien­ne od bodźców zewnętrznych, takich jak fale świetlne, drgania powietrza o określonych długościach, częstotliwościach).Stosunek neopozytywistów do wartości, zdań oceniających, jest wyrazem szerszego systemu poglądów funkcjonujących niezależnie od ich doktryny.

Dodaj komentarz