10 grudnia, 2023

Trudno jednak było wyeliminować całkowicie problematykę war­tości – sposobem na jej asymilację była próba całkowitego utożsa­mienia twierdzeń naukowych i etycznych na gruncie behawioryzmu. lundberg pisze, że „Pierwszy krok do uznania istotnego, podstawo­wego podobieństwa naukowych i etycznych twierdzeń będzie zrobio­ny, kiedy uznamy, że wszystkie twierdzenia powinnościowe, tak sa­mo jak twierdzenia naukowe przedstawiają jakieś oczekiwanie, któ­re jest w rzeczywistości przewidywaniem” (1948: 114, cyt. za Kluckhohn 1967: 392-393). Pojawia się więc pytanie, dlaczego za­tem mamy głęboko zakorzenione poczucie dotyczące różnicy pomię – dzy naukowymi i etycznymi twierdzeniami.

Dodaj komentarz