10 grudnia, 2023

To drugie, zasada ta wymaga, aby zostały wyeliminowane wszys­tkie emocjonalne postawy wobec .przedmiotu badań. Własnymi wierze­niami politycznymi i religijnymi, praktykami moralnymi przejmuje­my się inaczej aniżeli przyrodnik rzeczami świata fizycznego. Po­woduje to, że na doświadczenie ich wpływają  uczucia. „Uczu­cia, których przedmiotem są rzeczy społeczne, nie mają żadnych przywilejów, ponieważ ich pochodzenie jest takie samo jak wszyst­kich innych uczuć. One także powstały historycznie; są wytworem ludzkiego doświadczenia, ale doświadczenia niezorganizowanego i niejasnego. Nie zawdzięczają one swego istnienia jakiejś transcen­dentalnej antycypacji rzeczywistości, lecz są wynikiem rozmaitego rodzaju wrażeń i emocji, gromadzonych bezładnie, od przypadku do przypadku, bez metodycznej interpretacji” (ibid.: 62-63).

Dodaj komentarz