11 grudnia, 2023
  1. Nadal też wznoszono lub restaurowano i umacniano po części warowne do­my miejskie bogatych rodów. Italia jednak, jako pierwszy kraj w Europie, zapoczątkować miała niebawem prawdziwie rewolu­cyjne formy budownictwa obronnego, odpowiadające już wymo­gom obronnym przed nową groźną bronią — artylerią. Stanie się to jednak dopiero w okresie renesansu. XIII—XV wiek w krajach niemieckich był okresem wzmożo­nego ruchu budowlanego w ogóle, w tym również w zakresie ar­chitektury obronnej. Zbudowano w tym czasie wiele nowych zamków, jednakże o bardzo zróżnicowanych formach i walorach obronnych: od niewielkich zameczków utrzymanych jeszcze w tradycji romańskich zamków rycerskich, poprzez doskonale obwarowane twierdze, do ufortyfikowanych rezydencji książę­cych czy królewskich. 

Dodaj komentarz